• Objednejte si přepravu ještě dnes: +420 312 245 107
  • Order shipping today: +420 312 245 107
  • Bestellen Sie den Transport heute noch: +420 312 245 107

ADR přepravy – klíčové jsou procesy a lidé

Při nastavování kvalitního dodavatelského řetězce pro zásilky s nebezpečným zboží je klíčovou prioritou jeho bezpečnost. Je to náročný, nikdy nekončící proces, který vyžaduje striktní dodržování mezinárodních předpisů a dohod a zkušené řidiče.

Nebezpečné zboží je klasifikováno dohodou ADR a může zahrnovat různé látky a materiály, od  chemikálií, přes paliva až po výbušniny. Patří sem ale i běžné výrobky denní spotřeby jako kosmetika, některé potraviny, prací prášky, nátěrové hmoty a podobně, jednoduše všechny výrobky, které na základě svých vlastností mohou při přepravě ohrožovat zdraví a bezpečnost osob, majetku, ale také životní prostředí.

Všechny osoby manipulující s nebezpečným zbožím musejí být řádně poučeny a proškoleny. Řidiči musejí absolvovat akreditované školení. To se rozlišuje dle typu přepravy (přeprava nebezpečných věcí v kusech, ve volně loženém stavu a v cisternách) a dle zatřídění nebezpečných věcí. Po úspěšném absolvování obdrží ADR osvědčení o školení řidiče, které má platnost 5 let. V posledním roce platnosti tohoto osvědčení musí řidič absolvovat dvoudenní obnovovací kurz k prodloužení jeho platnosti. „Vzdělávání našich řidičů věnujeme maximální úsilí i nad rámec povinných školení,“ upřesňuje Ing. Petr Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo a.s., a dodává, „leží na nich totiž velká míra odpovědnosti, jsou posledním článkem před samotnou přepravou a musí zkontrolovat řadu náležitostí, ať už technického či administrativního charakteru.“ V logistice nebezpečných látek skutečně nese největší odpovědnost dopravce. Řidič je oprávněn naložit zboží definované v dohodě ADR pouze do způsobilého dopravního prostředku, který je řádně vybaven předepsanou výbavou a doklady a je označen bezpečnostními značkami. Musí dohlídnout na odpovídající nakládku, vykládku, zajištění a manipulaci s nebezpečným zbožím, kontroluje neporušenost obalu a nese odpovědnost za řádně vyplněné průvodní doklady přepravovaného nákladu. „Protože je na trhu práce nedostatek kvalitních profesionálních řidičů, věnujeme maximální úsilí tomu, aby u nás naši řidiči byli spokojení, a máme nastavený systém onboardingu nováčků, kteří často z autoškol nepřicházejí do reálné praxe správně připraveni,“ uvádí k tomu Petr Kozel.

Přeprava, manipulace a skladování chemických a nebezpečných látek vyžadují také zpětnou dosledovatelnost vozidel přepravujících náklad, pohybu logistických jednotek či konkrétních produktů, boxů či balení, jejich příjmu, výdeji do spotřeby či vyskladnění i historie o zodpovědných pracovnících, kteří s těmito látkami manipulovali. Pro tyto účely využívá VCHD Cargo sofistikované IT systémy, které mají přesah i do personální roviny a s předstihem upozorňují na nutnost obnovení ADR zkoušek u každého konkrétního řidiče.

IT využívá společnost také pro nastavování tras pravidelných linkových spojů, na které se  specializuje, protože ADR přepravy mají i zde svá specifika – trasy musí být odkloněny například od tunelů či vodních zdrojů.

Zvláštní kapitolou v přepravě nebezpečného zboží jsou samotná vozidla. VCHD Cargo realizuje celovozové přepravy zásilek zboží tříd 2–6 a 8–9 dle klasifikace dohody ADR a pro  tyto zakázky využívá celou svoji flotilu včetně tzv. frigo návěsů, které navíc umožňují přepravu nebezpečných látek v řízeném teplotním režimu. Všech 330 tažných a přípojných vozidel je vybaveno pro přepravy ADR zboží a všechna vozidla jsou v nejvyšším emisním standardu EUR VI.

V čem se podle VCHD Cargo nejčastěji chybuje? „V ADR přepravách se často potýkáme se špatným nebo nedostatečným balením nebezpečných výrobků a chybějící či neúplnou dokumentací k nim,“ uvádí Petr Kozel, a doplňuje, „proto se snažíme s našimi zákazníky hned na počátku spolupráce nastavit takové procesy, abychom takovým nenadálým situacím předešli. Nastavení správných procesů je v ADR přepravách alfou a omegou včasného a bezpečného doručení.“